شیندخت و بجنورد

خانه         يادداشت‌های روزانه         > بجنورد <         اشعار ترکی         آشپزخانه         فوتوبلاگ

3, 2015 01:30

 

آت مینن کئ دئ (اولکی پای)/ اسب مال سوار است (1)

 

داستان " اسب مال سوار است", خاطره ای قدیمی است که آقای منوچهر نیشابوری به زیبایی آن را به زبان ترکی بجنوردی نوشته اند و همراه ترجمه اش فرستادند تا برای علاقه مندان زبان مادری مان ترکی بجنورد در اینجا بگذارم . با تشکر از آقای منوچهر نیشابوری این داستان را در چند قسمت در سایت می گذارم .

آخشام چاقا،تموزله ،او وخد کئ گین دامله رئنگ باشنده ، درخت له رئنگ چنگئنده،گئدماقئ چئن او ایاق بو ایاق ائدردی،او دورانده کئ حکومتئدی و فراش و قزاق و دیه نی،شهرئ مئزده ،بجنوردئ مئزده ،سبزه میدانده ،کئششئ له؛ جوان ،جایل، قوجه،رسمئ دئ یقئلردئلن دیکانله رئنگ ایلیئنه یا کروانسره له رئنگ ایچئنه،اویان نن و بویان نن دانشردئلن،دلال له رئنگ بازارئ قئززئنردی. سووسه پئلئق لئ یئرله ردن نمئنگ ایسسئ تو رردی و جئوه نئنگ لوش له رئنئنگ ،میسگر له رئنگ دیکانئنگ ایسسئ نن قوشئلردئ. آتئنگ و اششی ئنگ آلماقی وساتماقئ رواجی بارئدی. شهرئ مئزئنگ قوجه له رئ نن بیرئ مه نی چئن تعریف ائدردئ که یوسف آتئنگ دلالئ یئدئ،هر آخشم گلردئ شو کروانسره یه که هنئز سبزه میدانده او دورانن یادگار قالئددی.

دلاله تام کرسئچه لرئنگ،خرند له رئنگ ایستئنده او تئرردئلن و آت و اششی له ره باخردئلن و قیمت قویردئلن. بو یوسف بیر جایل قئش یاقئش گئرن قوردئدئ که بیر ایاقی روسیه ده یئدی بیر ایاق ایرانده و بژنوردده. اورده یول وورردئ یو بورده ساتر دئ،بورده کولته کترردئ و اویره قاچردئ. مرزدن بئله دئ که خله سئنئنگ ائوئنه گئدردئ ،گئچردی و قه یئتردئ. آتئ شو ایراقدن بیر باخماقه تانیردئ؛ ترکمن آتئ دئ،عرب آتئدئ،قوشئق ری و ریشه سئ باردئ،او ایاقی یاره یئ میش،چپ الئ یاخشئ توتمیه......سئزئنئنگ «یو »سئ یوخئدئ ،آخئر کئ قیمتئ همیشه یوسف بئرر دئ: مئنگ ،سگگئز ایز،بئش ایز...یوسف دئدئ مونن چوخه دیمیه،یوسف دیه؛فقط گاریه باقلماق چئن یاخشئدئ. بیرگین بئله بیرگین،یوسف شو بورده،کروانسره نئنگ دمئنده،شو بو آقاشکرالله نئنگ دیکانی نئنگ ایلیئنده اوتو رودئ که اونی نن قومو خیشلئقئ بارئدئ.
قوجه کئششئ چوپوقئ نن بیر نفس دود چکدئ و آقزو برنن بئردئ دیزه او وخد چو پو قئ نئنگ دسته سئ نن اشاره ائددئ سبزه میدانئنگ آششاقه کئ خیابانئ نه و دئدئ : شو طرفدن بیر آق آت تابئلدئ،

به هنگام غروب ،تابستانها، آنزمانی که آفتاب برسر بامها،نوک درختها،برای رفتن این پا و آن پا میکرد، در آندورانی که حکومت بودو فراش و قزاق و دگنک،در شهر ما ،بجنورد ما،در سبزه میدان،مردها؛ جوان، جا افتاده، پیر؛رسم بود که جمع میشدند جلو مغازه ها یا داخل کاروانسرا ها و ازاین طرف و آنطرف صحبت میکردن. بازار دلال ها گرم بود. از زمین های آب پاشی شده بوی نم برمیخاست و با بوی لجن جوی هاو مغازه ی مسگر ها درهم می آمیخت. خریدو فروش اسب و خر رواج داشت. از پیرهای شهرمان یکی برای من تعریف میکردکه : یوسف دلال اسب بود،هرغروب میآمد به همان کاروانسرایی که هنوز در سبزه میدان از آن دوران به یادگار مانده است.

دلالها همه روی کرسیچه ها،خرندها مینشستندو اسب و خر هارا نگاه میکردند و قیمت میگذاشتند. این یوسف یک جا افتاده ،سردو گرم روزگار چشیده گرگی بودکه یک پایش در روسیه بود و یک پایش در ایران و بجنورد. آنجا راه میزدواینجا میفروخت،اینجا کلاه بر میداشت و به آنجا فرار میکرد. از مرز چنان که گویی به خانه ی خاله اش میرود عبور میکرد و برمیگشت. اسب را از همان دور بایک نگاه می شناخت،اسب ترکمن است،اسب عربی است،رگ وریشه ی آمیخته دارد، اون پایش زخم بوده،دست چپش خوب نمیگیرد.....حرفش « نه » نداشت. آخرین قیمت را همیشه یوسف میداد؛هزار، هشتصد، پانصد، یوسف گفته است از این بیشتر نمی ارزد،یوسف میگه؛فقط به درد بستن به گاری میخوره.یکروز چنین روزی یوسف همینجا دم کاروانسرا همین جلومغازه ی آقا شکرالله نشسته بود که با او قوم و خویش داشت.
پیر مرد از چپقش یک نفس دود کشید و از دهان و بینی بیرون داد ،آنوقت با دسته ی چپقش اشاره به پائین خیابان سبزه میدان کرد و گفت: از همان طرف اسب سفیدی پیدایش شد.


 
 

 

 

Links

بانک اطلاعاتی بجنوردی‌ها

Recent

وقتي در زلال شيمي خدا را يافتم / عذرا احمدي اويني
معرفی دو خانم فرهیخته ی همشهری
دو عکس قدیمی از مدرسه ی ناهید
آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (7)
آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (6)
آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (5)
آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (4)
آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (3)
« آت مینن کئ دئ» / اسب مال سوار است (2)
آت مینن کئ دئ (اولکی پای)/ اسب مال سوار است (1)

Archives

2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Logo


 

 

هرگونه برداشت از مطالب يا تصاوير اين وب‌لاگ بدون ذکر نام و آدرس ماخذ ممنوع است.
 
شراره انصاری
 

 

کليه‌ی حقوق اين سايت متعلق به شيندخت‌دات‌کام می‌باشد
 [ای‌ميل به سايت]  [ارسال اين صفحه به دوستان ]  []