شیندخت و بجنورد

خانه         يادداشت‌های روزانه         > بجنورد <         اشعار ترکی         آشپزخانه         فوتوبلاگ

26, 2014 12:38

 

بجنورد و بهار / زنده یاد دکتر ناویافر (تصویری)

 

با تشکر از هم شهری خوبم, آقای مهدی تارا که زحمت کشیدن و فیلم ویدیویی زنده یاد دکتر صادق ناویافر که شعر بجنورد و بهار را خوانده اند, را هم برایم فرستادند .
بخاطر اشکالی که پیش می امد این فیلم را در پست جداگانه گذاشتم. (فیلم را در ادامه ی مطلب ببینید.)

پ.ن: این فیلم با موبایل به همین صورت ضبط شده و نمی توانستم تغییر دهم. پوزشم را پذیرا باشید.


</p> <blockquote> <p style="line-height: 19px" align="right" dir="ltr"><br> </td></tr></table> </center> </div> <div class="byline" dir="ltr"> <p align="left"><a href="http://shindokht.com/bojnoord/2014/07/post_50.html" title="permanent link">#</a> <a href="001320print.html&quot;> <img border="0" src="http://shindokht.com/mt-static/images/printer.gif"></a> <font color="#ff99cc">Posted by</font><font color="#FF915B"> </font><font color="#ffccff"> <b>Sharareh Ansari</b></font> </div> </td></tr></table> </div> &nbsp;</td> <td height="160" width="56" valign="top" style="line-height: 15px"> &nbsp;</td> <td height="160" width="200" valign="top" style="line-height: 15px"> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> &nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <img border="0" src="http://shindokht.com/images/2-200.jpg" width="200" height="200"></p> <div style="background-color: #530053"> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <b><span style="letter-spacing: 2px"> <font face="Tahoma" style="text-decoration: none" color="#ffffff"> <span style="text-decoration: none"> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/"> <font color="#FFFFFF" style="font-size: 14px">Home</font></a></span></font></span></b></p> </div> <div style="background-color: #530053"> <p dir="ltr" style="line-height: 15px" align="right"> <span style="letter-spacing: 2px"><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 14px" color="#FFFFFF"> <a href="mailto:shindokht@hotmail.com"> <span style="text-decoration: none"> <font color="#FFFFFF">Email</font></span></a></font></b></span></div> <div style="background-color: #530053"> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <span style="letter-spacing: 2px"><b> <font face="Tahoma" color="#FFFFFF" style="font-size: 14px">Links</font></b></span></p> </div> <p style="line-height: 15px" align="right"> <img border="0" src="http://www.xseer.net/icon-bult-21.gif" width="13" height="14"><a href="http://www.shindokht.com/database/">بانک اطلاعاتی بجنوردی‌ها</a></p> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <font color="#ffffff"> <!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><script language="javascript" type="text/javascript" src="#blogrol82"></script><!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --></font></p> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><a target="_search" href="http://www.xseer.net/xartlit/ilogs/iloguds.htm"><img border="0" src="http://www.xseer.net/rad-sbar-ilogs.gif" width="88" height="31"></a><!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --></p> <div style="border: 7px dotted #FFCCFF"> <p style="line-height: 15px; margin-left: 5px; margin-right: 5px"> <b>وبلاگ‌های قبلی من</b></p> <p style="line-height: 15px; margin-left: 5px; margin-right: 5px"> <a href="http://shindokht.blogspot.com/">شيندخت</a><br> <a href="http://shindokht-bojnoord.blogspot.com/"> شيندخت و بجنورد</a><br> <a href="http://shindokht-poetry.blogspot.com/"> شيندخت و شعر ترکی</a><br> <a href="http://shin-photo.blogspot.com/">فوتوبلاگ شيندخت</a><br> &nbsp;</div> <div style="background-color: #530053"> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <span style="letter-spacing: 2px"><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 14px" color="#FFFFFF">Recent</font></b></span></p> </div> <p align="right"> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2016/07/post_60.html">وقتي در زلال شيمي خدا را يافتم / عذرا احمدي اويني </a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2016/06/post_59.html">معرفی دو خانم فرهیخته ی همشهری </a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2016/04/post_58.html">دو عکس قدیمی از مدرسه ی ناهید </a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/07/post_57.html">آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (7)</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/07/post_56.html"> آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (6)</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/07/post_55.html"> آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (5)</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/05/_4.html"> آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (4)</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/05/_3.html">آت مینن کئ دئ / اسب مال سوار است (3)</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/05/_2_3.html">« آت مینن کئ دئ» / اسب مال سوار است (2)</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/05/post_53.html"> آت مینن کئ دئ (اولکی پای)/ اسب مال سوار است (1)</a><br /> </p> <div style="background-color: #530053"> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <b><font face="Tahoma" color="#FFFFFF"> <span style="font-size: 14px; letter-spacing: 2px">Archives</span></font></b></p> </div> <p dir="rtl" style="line-height: 15px; " align="right"> <font face="Tahoma" color="#FFFFFF"> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2016/07/"> 2016</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2016/06/"> 2016</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2016/04/"> 2016</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/07/"> 2015</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/05/"> 2015</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2015/04/"> 2015</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2014/11/"> 2014</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2014/07/"> 2014</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2014/03/"> 2014</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2014/02/"> 2014</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2014/01/"> 2014</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2013/09/"> 2013</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2013/06/"> 2013</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2013/04/"> 2013</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2013/03/"> 2013</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2013/02/"> 2013</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2012/12/"> 2012</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2012/11/"> 2012</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2012/10/"> 2012</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2012/09/"> 2012</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2012/03/"> 2012</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2012/02/"> 2012</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2012/01/"> 2012</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2011/10/"> 2011</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2011/08/"> 2011</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2011/07/"> 2011</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2011/05/"> 2011</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2011/04/"> 2011</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2010/11/"> 2010</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2010/07/"> 2010</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2010/04/"> 2010</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2009/11/"> 2009</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2009/10/"> 2009</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2009/08/"> 2009</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2009/05/"> 2009</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2009/04/"> 2009</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2008/11/"> 2008</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2008/10/"> 2008</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2008/04/"> 2008</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2008/03/"> 2008</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2008/02/"> 2008</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2007/11/"> 2007</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2007/07/"> 2007</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2007/06/"> 2007</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2007/05/"> 2007</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2007/04/"> 2007</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2006/11/"> 2006</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2006/10/"> 2006</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2006/08/"> 2006</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2006/07/"> 2006</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2006/04/"> 2006</a><br /> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/2006/01/"> 2006</a><br /> </font></p> <div style="background-color: #530053"> <p dir="ltr" style="line-height: 15px; " align="right"> <span style="letter-spacing: 2px"><b> <font face="Tahoma" style="font-size: 14px" color="#FFFFFF">Logo</font></b></span></p> </div> <p style="line-height: 15px; " align="right"> <b> <font color="#339933"> <img border="0" src="http://www.xseer.net/z-shindokhtbutton88x31.gif" width="88" height="31"><br> <input type="text" name="s5" size="34" dir="ltr" value="<img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://shindokht.com/images-shindokhtbutton88x31.gif&quot; width=&quot;88&quot; height=&quot;31&quot;></a>"http://www.shindokht.blogspot.com" style="font-family: Tahoma; font-size: 10px; color: #999999; border: 1px solid #C0C0C0; background-color: #530053"></a><style="border:1px solid #FFFFFF; font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: #FFFFFF; background-color:#530053; letter-spacing:0; background-image:url(&#39;../../xmarqbkgnd3.gif&#39;)&quot;></span></font></b><p style="line-height: 15px; " align="right"> &nbsp;<p style="line-height: 15px; " align="right"> &nbsp;<div style="border: 7px dotted #FFCCFF; "> <p style="line-height: 15px; margin-left:5px; margin-right:5px" align="justify"> <b><font color="#CCCCFF" face="Tahoma">هرگونه برداشت از مطالب يا تصاوير اين وب‌لاگ بدون ذکر نام و آدرس ماخذ ممنوع است.<br> &nbsp;</font><font color="#FF99FF" face="Tahoma">شراره انصاری<br> &nbsp;</font></b></div> <div style="background-color: #660066"> <p style="line-height: 15px; " align="right" dir="ltr"> <b><font face="Tahoma" color="#FFFFFF"> <span style="font-size: 14px; letter-spacing: 2px"> <a href="http://shindokht.com/bojnoord/atom.xml"><font color="#FFFFFF">RSS FEED</font></a></span></font></b></div> <p style="line-height: 15px; " align="right"> &nbsp;</td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="755" height="40" id="table1"> <!-- MSTableType="layout" --> <tr> <td width="755" height="40"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" height="100%"> <!-- MSCellFormattingTableID="1" --> <tr> <td bgcolor="#336699" colspan="3" height="1"> <img alt="" width="1" height="1" src="../MsSpacer.gif"></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#336699" width="1"> <img alt="" width="1" height="1" src="../MsSpacer.gif"></td> <td valign="middle" width="100%"> <!-- MSCellFormattingType="content" --> <p dir="rtl" align="center"> <span style="letter-spacing: 1px" lang="en-us"> <font face="Tahoma" style="font-size: 12px">کليه‌ی حقوق اين سايت متعلق به </font> <font face="Tahoma" style="font-size: 12px" color="#999999"> <span style="font-weight: 700"> <font color="#C0C0C0"><a href="http://shindokht.com/">شيندخت‌دات‌کام</a></font></span></font><font face="Tahoma" style="font-size: 12px"> می‌باشد<br> </font> <font face="Tahoma" style="font-size: 12px; font-weight: 700">&nbsp;[</font><font color="#C0C0C0" face="Tahoma" style="font-size: 12px; font-weight: 700"><a href="mailto:shindokht@hotmai.com">ای‌ميل به سايت</a></font><font face="Tahoma" style="font-size: 12px; font-weight: 700">]&nbsp; [<!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><a href="javascript:void(document.location='mailto:?subject='+document.title+'&body='+document.location)">ارسال اين صفحه به دوستان</a> <a name="more"></a><!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan -->]&nbsp; [<!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> var txt = "شيندخت را بوک‌مارک کنيد"; var url = "http://shindokht.com/"; var who = "Shindokht.com"; var ver = navigator.appName; var num = parseInt(navigator.appVersion); if ((ver == "Microsoft Internet Explorer")&&(num >= 4)) { document.write('<A HREF="javascript:window.external.AddFavorite(url,who);" '); document.write('onMouseOver=" window.status='); document.write("txt; return true "); document.write('"onMouseOut=" window.status='); document.write("' '; return true "); document.write('">'+ txt + '</a>'); }else{ txt += " (Ctrl+D)"; document.write(txt); } </script><!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan -->]</font></span></td> <td bgcolor="#336699" height="100%" width="1"> <img alt="" width="1" height="1" src="../MsSpacer.gif"></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#336699" colspan="3" height="1"> <img alt="" width="1" height="1" src="../MsSpacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <body bgproperties="fixed" style="color: #FFFFFF; background-image:url('http://shindokht.com/shinbkg.jpg'); background-repeat:no-repeat; background-color:#2F093C" background="http://shindokht.com/images-shindokht-fallbkg.jpg" link="#CC66FF" vlink="#660066" alink="#FFFFFF"> <div style= "visibility=hidden"> <!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><a target="_top" href="http://t.extreme-dm.com/?login=ariyana"> <img src="http://t1.extreme-dm.com/i.gif" height=38 border=0 width=41 alt=""></a><script language="javascript1.2"><!-- EXs=screen;EXw=EXs.width;navigator.appName!="Netscape"? EXb=EXs.colorDepth:EXb=EXs.pixelDepth;//--> </script><script language="javascript"><!-- EXd=document;EXw?"":EXw="na";EXb?"":EXb="na"; EXd.write("<img src=\"http://t0.extreme-dm.com", "/c.g?tag=ariyana&j=y&srw="+EXw+"&srb="+EXb+"&", "l="+escape(EXd.referrer)+"\" height=1 width=1>");//--> </script><noscript><img height=1 width=1 alt="" src="http://t0.extreme-dm.com/c.g?tag=ariyana&j=n"></noscript><!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan --> </div> <p align="center"> <!--WEBBOT bot="HTMLMarkup" startspan ALT="Site Meter" --> <script type="text/javascript" language="JavaScript">var site="s19Shindokht"</script> <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="http://s19.sitemeter.com/js/counter.js?site=s19Shindokht"> </script> <noscript> <a href="http://s19.sitemeter.com/stats.asp?site=s19Shindokht" target="_top"> <img src="http://s19.sitemeter.com/meter.asp?site=s19Shindokht" alt="Site Meter" border="0"/></a> </noscript> <!--WEBBOT bot="HTMLMarkup" Endspan --> </body> </html> </p> </body> </html>